فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Jan 21 22:14:28 +0330fa اما باید سیزیف را خوشحال تصور کنیم http://www.faratab.com/news/1501/%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 05 May 16 15:15:05 +0430 اما باید سیزیف را خوشحال تصور کنیم
اتحادیه اروپا از بدو تأسیس تاکنون، هیچ‌گاه چنین به‌سختی توسط «نیروهای گریز از مرکز» سردرگم نشده بود. اروپا دیگر خواب خوش ندارد. به بحران پناه‌جویان و افزایش پوپولیسم باید ترس از تروریسم، پیامدهای بحران 2008 و مسئلۀ یونان و خروج این کشور از حوزۀ یورو را نی

]]>