فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 17:56:27 +0330fa هفت زن نقاش سورریالیست: جستن اسرار از درون http://www.faratab.com/news/1498/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%3A-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86 Thu, 05 May 16 14:30:02 +0430 هفت زن نقاش سورریالیست: جستن اسرار از درون
به یمن نمایشگاه « زنان و سورريالیسم»، بسیاری از نقاشان زن معروف همچو فریدا کالو و ليونورا کرینگتن، در کنار زنان هنرمند سورريالیست ناشناس، در موزه ی ساتبی به نمایش گذاشته خواهند شد. این هنرمندان نه تنها بین عموم ناشناس مانده اند بلکه علاقمندان به سوررئ

]]>