فراتاب-فوتبال http://www.faratab.com/category/99/ info@rsm.co.ir Wed, 23 Jan 19 15:47:08 +0330fa «صندلی‌ها»ی خاص در جشنواره‌ی تئاتر فجر http://www.faratab.com/news/99/%C2%AB%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%C2%BB%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1 Sun, 24 Jan 16 12:07:54 +0330 «صندلی‌ها»ی خاص در جشنواره‌ی تئاتر فجر
کارگردان «صندلی‌ها»‌ی اوژن یونسکو درباره‌ی نمایشش گفت: سه سال است که این کار را آماده کرده‌ام اما هیچ‌کس جرأت دعوت از ما را برای اجرا نداشت.

]]>