فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 05:03:22 +0330fa بی بهار رخ تو بهار ما نیز خزان است http://www.faratab.com/news/666/%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 21 Mar 16 01:45:37 +0430 بی بهار رخ تو بهار ما نیز خزان است
استاد شجریان به رسم نوروز هر سال پیام نوروزی اش را منتشر کرد اما اینبار دیدن موهای کوتاه شده، صدای تا حدی لرزان و گفتن این نکته که بیمار است، بسیاری از مردم ایران را در شوک فرو بروده است

]]>