فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 11 Jul 20 13:31:31 +0430fa خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ http://www.faratab.com/news/9095/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 01 Jan 19 11:53:44 +0330 خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ

]]>
ایران و روسیه و لزوم احتیاط در سوریه http://www.faratab.com/news/7949/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 08 Jun 18 14:27:16 +0430 ایران و روسیه و لزوم احتیاط در سوریه
مجموعه سوابق رفتاری روسیه در سیاست خارجی اش و نیز مواضع اخیر این کشور در قبال بحران سوریه، حاکی از آن است که ایران می بایست در روابطش با مسکو با احتیاط بیشتری گام برداشته و به تنوع سازی روابط خود در سیاست خارجی دست زند

]]>
مخالفت هم با عملیات ترکیه در عفرین و هم تجزیه طلبی کُردها در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/7796/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 23 Apr 18 01:10:01 +0430 مخالفت هم با عملیات ترکیه در عفرین و هم تجزیه طلبی کُردها در خاورمیانه

]]>
عفرین از دفاع تا سقوط http://www.faratab.com/news/7649/%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7 Sun, 15 Apr 18 16:30:01 +0430 عفرین از دفاع تا سقوط

]]>
تداوم آرایش نظامی نیروهای غربی علیه دولت سوریه http://www.faratab.com/news/7643/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Wed, 11 Apr 18 14:56:33 +0430 تداوم آرایش نظامی نیروهای غربی علیه دولت سوریه

]]>
دوما؛آغازاستراتژی پرده آخر در شام؟ http://www.faratab.com/news/7625/%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%9B%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%9F Mon, 09 Apr 18 00:39:12 +0430 دوما؛آغازاستراتژی پرده آخر در شام؟

]]>
ایران بازنده بزرگ نبرد عفرین! http://www.faratab.com/news/7376/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%21 Fri, 02 Feb 18 02:25:55 +0330 ایران بازنده بزرگ نبرد عفرین!
ترکیه در معادلاتی که در عفرین و برای آینده سوریه برنامه ریزی کرده است، برخلاف منافع ایران در حال پیش روی است، و عملیات عفرین یک نقطه آغازین جدی برای آنان است

]]>
خوانش بدفرجام! http://www.faratab.com/news/7353/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%21 Sun, 28 Jan 18 03:57:07 +0330 خوانش بدفرجام!

]]>
بحران سوریه، گمانه همگرایی کشورهای منطقه و چالش های فراروی آن http://www.faratab.com/news/5101/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%8C-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86 Sun, 25 Dec 16 02:12:57 +0330 بحران سوریه، گمانه همگرایی کشورهای منطقه و چالش های فراروی آن
پرسش اساسی این نوشتار این است که ظرفیت ها و چالش های همگرایی کشورهای قدرتمند منطقه و بازیگران دخیل در بحران سوریه چیست؟

]]>