فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 09:24:11 +0330fa جهان از نگاه کودک نه ساله سوری http://www.faratab.com/news/650/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C Sat, 19 Mar 16 04:22:41 +0330 جهان از نگاه کودک نه ساله سوری
شهینا ،دختر نه ساله ی سوری که نزدیک دو هفته است به همراه خانواده ی خود در ایدومنی یونان گرفتار شده است،با نگاه کودکانه ی خود جهان را به تصویر کشیده است.

]]>