فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 19 Jun 21 07:37:16 +0430fa سایه تعامل نخبگان بر کاهش حساسیتهای سیاسی تهران -اربیل http://www.faratab.com/news/4840/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84 Wed, 07 Dec 16 12:35:27 +0330 سایه تعامل نخبگان بر کاهش حساسیتهای سیاسی تهران -اربیل
افزایش تعاملات فرهنگی و بخصوص ارتباط میان نخبگان دانشگاهی ایرانی و کُرد (عراقی) باعث کاهش برخی حساسیت های سیاسی موجود در روابط تهران -اربیل با یکدیگر می شود

]]>