فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 00:06:12 +0330fa سی نکته درباره انتخابات فدرال آلمان http://www.faratab.com/news/6629/%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 Sun, 24 Sep 17 00:36:19 +0330 سی نکته درباره انتخابات فدرال آلمان
سی نکته که باید در مورد انتخابات مجلس فدرال آلمان دانست.

]]>
پیروزی فن‌در بلن در برابر کاندیدای راست افراطی اتریش http://www.faratab.com/news/4865/-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4 Mon, 05 Dec 16 22:34:45 +0330  پیروزی فن‌در بلن در برابر کاندیدای راست افراطی اتریش
پس‌ازاینکه «الکساندر فن‌در‌بلن»، کاندیدای حزب سبز‌های اتریش یک‌بار در ماه مِی با اختلافی ناچیز بر رقیب راست‌گرای خود «نوربرت هوفر» پیروز شده بود، روز گذشته به دلیل اعتراضات حزب آزادی انتخابات تجدید شد و این‌بار فن‌در‌بلن با اختلاف بیشتری به پیروزی رسید.

]]>