فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 25 Nov 20 09:02:42 +0330fa تروریسم نوین، پدیده ای بین المللی یا جهانی؟ http://www.faratab.com/news/4774/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9F- Thu, 01 Dec 16 23:24:03 +0330 تروریسم نوین، پدیده ای بین المللی یا جهانی؟
هیچ چیز به اندازه جهانی شدن به تروریسم نوین خدمت نکرده است، چراکه این پدیده بیش از هر زمانی قابلیت جهانی شدن سود می برد و بهترین نمونه آن زمانی است که القاعده، خالق یازده سپتامبر...

]]>