فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 14:13:30 +0330fa بساط فروش مقاله و پایان نامه جعلی جمع می‌شود؟ http://www.faratab.com/news/5140/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Wed, 28 Dec 16 23:00:05 +0330 بساط فروش مقاله و پایان نامه جعلی جمع می‌شود؟
درحالی روز سه شن معاون پژوهشی وزارت علوم از ارائه لایحه تشدید برخورد با شرکت‌های تولید مقالات تقلبی و اقامه دعوا علیه 70 کنفرانس علمی تقلبی خبر داد که به نظر می‌رسد بعد از انتشار گزارشی توسط دو موسسه انتشارات علمی معتبر درباره تقلبی بودن ۵۸ مقاله منتشره ش

]]>
سوداگری علم؛ عوامل بحران و راهکارها http://www.faratab.com/news/4794/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%9B-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 Thu, 01 Dec 16 14:34:42 +0330 سوداگری علم؛ عوامل بحران و راهکارها
در ایران رسم شده شیپور را از سر گشادش بزنیم! کمتر معضلاتی را امروزه می توان یافت که در کشور ما به طوری منسجم، نظام مند و با مطالعه قبلی با آن برخورد شود. از مشکل کم‌آبی گرفته تا مصایب روزافزون زیست محیطی، منفعت محوری اخلاقی و مشکلات و تنگناهای سیاسی...

]]>