فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 16:53:14 +0330fa لزوم تجدید ساختار در مسیر جهانی شدن http://www.faratab.com/news/4787/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86 Fri, 02 Dec 16 13:50:37 +0330 لزوم تجدید ساختار در مسیر جهانی شدن
شکاف مابین قدرت های بزرگ و بازیگران کوچک در نظام بین الملل (و ناتوانی بیان نظرات از سوی افراد و گروه های اجتماعی) می تواند در خود فهمی از «رشد ارزش های مشترک فرهنگی در جوامع» داشته باشد.

]]>