فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 17:31:38 +0330fa کُردها و عبرت نگرفتن از سرنوشت ارمنیان! http://www.faratab.com/news/7381/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%21 Sat, 03 Feb 18 12:56:00 +0330 کُردها و عبرت نگرفتن از سرنوشت ارمنیان!

]]>
قدرت نرم حزب عدالت و توسعه در آسیای مرکزی و قفقاز http://www.faratab.com/news/4786/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2- Thu, 01 Dec 16 01:46:10 +0330 قدرت نرم حزب عدالت و توسعه در آسیای مرکزی و قفقاز

]]>