فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 25 Nov 20 09:10:59 +0330fa بررسی کارنامه نیم قرن میراث رفیق فیدل http://www.faratab.com/news/4785/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84 Wed, 30 Nov 16 15:12:06 +0330 بررسی کارنامه نیم قرن میراث رفیق فیدل
بیست و ئومین نشست تلگرامی گروه فراتاب شب چهارشنبه دهم آذرماه 95 ساعت 22:00 به وقت تهران برگزار می شود. این نشست به "بررسی کارنامه نیم قرن میراث فیدل کاسترو رهبر فقید کوبا" خواهد پرداخت.

]]>