فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 17:00:29 +0330fa آیا تورم در مقابل حذف صفر می ایستد؟ http://www.faratab.com/news/9557/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%9F Thu, 15 Aug 19 17:34:18 +0430 آیا تورم در مقابل حذف صفر می ایستد؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود تورم دو رقمی و بالای ۳۰ و ۴۰ درصد، سیاست حذف ۴ صفر از پول ملی جواب نمی دهد؛ چراکه با افزایش تورم، هر چند سال یک بار نیاز به حذف صفر از پول خواهیم بود.

]]>
چشم بخش خصوصی به اتاق تهران در مونیخ http://www.faratab.com/news/4784/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE- Wed, 30 Nov 16 11:54:13 +0330 چشم بخش خصوصی به اتاق تهران در مونیخ
آلمان همواره به عنوان یکی از شرکای تجاری و صنعتی ایران مطرح بوده و روابط این دوکشور با توجه به موقعیتی که ایران و آلمان در منطقه خود دارند، ایران در قلب خاورمیانه و آلمان در قلب اروپا همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

]]>