فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 20:40:36 +0330fa استراتژی ایران برای مهار ترامپ http://www.faratab.com/news/4779/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 29 Nov 16 19:44:37 +0330 استراتژی ایران برای مهار ترامپ
چند‌جانبه‌گرایی در سیاست‌خارجی در ابعاد مختلف سیاسی‌، ‌امنیتی و اقتصادی، بهترین سیاست برای مواجهه با آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است. گسترش دیپلماسی در عرصه منطقه‌ای و جهانی و همزمان، تقویت قدرت بازدارندگی و اقتصاد ملی با هدف کاهش آسیب‌پذیری

]]>