فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 29 Jan 20 12:34:48 +0330fa روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم: تکوین اندیشه سیاسی مدرن آلمانی http://www.faratab.com/news/9190/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85%3A-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 22 Apr 19 00:31:46 +0430 روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم: تکوین اندیشه سیاسی مدرن آلمانی
تکوین اندیشۀ سیاسی مدرن آلمانی: 1800-1790 / فردریک بِیزر / قسمت دوم

]]>
سیاسی شدن اندیشۀ آلمانی در دهۀ 1790 http://www.faratab.com/news/9105/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%80-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%80-1790- Fri, 11 Jan 19 16:49:31 +0330 سیاسی شدن اندیشۀ آلمانی در دهۀ 1790
روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم؛ تکوین اندیشۀ سیاسی مدرن آلمانی: 1800-1790؛ فردریک بِیزر(قسمت 1)

]]>
تأثیر نظریه ی مارکسیسم بر آثار و اندیشه نقاشانِ ایرانی http://www.faratab.com/news/9053/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 01 Dec 18 16:31:37 +0330 تأثیر نظریه ی مارکسیسم بر آثار و اندیشه نقاشانِ ایرانی

]]>
شهریاریِ دروغ؛ ضرورت یا اختیار؟ http://www.faratab.com/news/8972/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%90-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%D8%9B-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%9F Sat, 27 Oct 18 17:19:42 +0330 شهریاریِ دروغ؛ ضرورت یا اختیار؟
ارزیابی و نقد کتاب: چرا سیاستمداران دروغ می گویند؟ اثر: جان جی. مرشایمر

]]>
آفرینشِ زنانه در تقابل با نبوغِ مردانه http://www.faratab.com/news/7545/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4%D9%90-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%BA%D9%90-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87 Sat, 24 Mar 18 16:15:49 +0430 آفرینشِ زنانه در تقابل با نبوغِ مردانه
جنسیّتِ زنانه همواره بر پایه ی پارامترهای مردانه در نظر گرفته شده است... «لوس ایری گاری»

]]>
رنج های نانوشته در توطئه فراگیرِ سکوت؛ به بهانه روز جهانی زن http://www.faratab.com/news/7507/%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%90-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%9B%C2%A0%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86 Thu, 08 Mar 18 20:48:06 +0330 رنج های نانوشته در توطئه فراگیرِ سکوت؛ به بهانه روز جهانی زن
بیهوده است به دام انداختن زنان در تعریفِ دقیق آنچه می خواهند بگویند و واداشتن آنان به تکرار سخنِ خود...
«لوس ایری گاری»

]]>
نادیده انگاری حقوق زنان توسط خود زنان! http://www.faratab.com/news/6896/%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%21 Mon, 27 Nov 17 10:53:14 +0330 نادیده انگاری حقوق زنان توسط خود زنان!
هم چنان که زنان حق دارند که بالای چوبه ی دار بروند، به همان سان نیز حق دارند، بالای سکوی خطابه بروند... (المپ دوگوژ)

]]>
در ضرورت مبارزه با پـیـمانی خــامـوش! http://www.faratab.com/news/6537/%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%80%DB%8C%D9%80%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%85%D9%80%D9%88%D8%B4%21 Fri, 25 Aug 17 02:20:06 +0430 در ضرورت مبارزه با پـیـمانی خــامـوش!
بررسی نگرش های فمینیستی نسبت به قانونی شدنِ روسپیگری در جهان. در نقد قوانین و مقررات جاری در نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد در خصوص قانونی کردن روسپیگری!

]]>
واکاویِ مسائل زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی فرانکفورت http://www.faratab.com/news/6359/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%90-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA Sat, 24 Jun 17 15:13:14 +0430 واکاویِ مسائل زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی فرانکفورت

]]>
روز جهانی زن http://www.faratab.com/news/5874/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86 Wed, 19 Apr 17 20:22:57 +0430 روز جهانی زن

]]>
هنر در تعاملات فرهنگی بین الملل http://www.faratab.com/news/5993/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Wed, 05 Apr 17 18:05:05 +0430 هنر در تعاملات فرهنگی بین الملل
آن جا که طبیعت توقف می کند، هنر آغاز می شود... (ویل دورانت)

]]>
زن؛ مفهوم گنگِ تاریخ http://www.faratab.com/news/5862/%D8%B2%D9%86%D8%9B-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%DA%AF%D9%86%DA%AF%D9%90-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE Tue, 07 Mar 17 16:08:21 +0330 زن؛ مفهوم گنگِ تاریخ
دنیای برابر، دنیایی است که در آن هیچ مرزی ناشی از طبقه و جنسیت به وجود نیاید. (سیمون دوبووار)

]]>
«رویایِ خاکستری آزادی» http://www.faratab.com/news/4930/%C2%AB%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%90-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%C2%BB Sat, 10 Dec 16 18:24:58 +0330 «رویایِ خاکستری آزادی»
ماده یک حقوق بشر: تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر هستند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یک دیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند

]]>
امنیت محیط زیست، گام نخست صلح و امنیت جهانی http://www.faratab.com/news/4769/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Mon, 28 Nov 16 12:55:45 +0330 امنیت محیط زیست، گام نخست صلح و امنیت جهانی
شری ماتاجی: اگر ندانیم چگونه به مادر زمین احترام گذاریم، نخواهیم دانست چگونه به خود احترام گذاریم.

]]>