فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 19:24:06 +0330fa 20 تصویر تاریخی از رهبران ایران در کنار فیدل انقلابی! http://www.faratab.com/news/4762/20-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%21 Sun, 27 Nov 16 11:37:20 +0330 20 تصویر تاریخی از رهبران ایران در کنار فیدل انقلابی!
عکس های یادگری با فیدل کاسترو از آیت اللله خامنه ای چه در قامت رئیس جمهور و چه به عنوان رهبر معظم انقلاب تا ابراهیم یزدی و سیدحسن خمینی، از رئیس دولت اصلاحات تا محمود احمدی نژاد و حسن روحانی

]]>