فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 19 Jun 21 06:53:21 +0430fa گفت‌وگو در میانه جنگ در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/4756/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Sun, 27 Nov 16 05:30:05 +0330 گفت‌وگو در میانه جنگ در خاورمیانه
... هدف اساسی ما این بوده خارج از قدرت حزب و حکومت، همراه با روشنفکران منطقه و جهان در حد وظیفه‌ای که تاریخ بر عهده ما گذاشته، عرصه فکر و فرهنگ را به پیش ببریم و با ایجاد یک دیالوگ فرهنگی مؤثر، از مشکلات اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی بکاهیم.

]]>