فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 14:36:05 +0330fa سنندج باید به مرکز مطالعات کردستان شناسی جهان تبدیل شود! http://www.faratab.com/news/4720/%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF%21 Thu, 24 Nov 16 16:09:53 +0330 سنندج باید به مرکز مطالعات کردستان شناسی جهان تبدیل شود!
محققان کردستان نیازمند آن هستند، در ابتدا به‌ فهرست بندی تمام نسخ خطی کردی در سراسر جهان اقدام کنند. این مهم نیز نیازمند ایجاد مرکزی علمی برای تحقیق پیرامون نسخ و اسناد خطی کردستان است و این می تواند در سنندج احداث شود، سنندج باید به‌ مرکز مطالعات کردستان

]]>