فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 23:12:51 +0330fa سوداگران علم: بررسی پدیده فروش پایان‌نامه و مقالات دانشگاهی http://www.faratab.com/news/4709/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%3A-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C Wed, 23 Nov 16 10:51:25 +0330 سوداگران علم: بررسی پدیده فروش پایان‌نامه و مقالات دانشگاهی
بیست و یکمین نشست تلگرامی گروه فراتاب شب چهارشنبه سوم آذرماه 95 ساعت 22:00 به وقت تهران برگزار می شود. این نشست به "بررسی پدیده فروش پایان‌نامه و مقالات دانشگاهی در ایران" خواهد پرداخت.

]]>