فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 04 Jun 20 16:30:42 +0430fa مسرور بارزانی نخست وزیر جدید اقلیم کردستان شد http://www.faratab.com/news/9311/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Wed, 10 Jul 19 14:23:39 +0430 مسرور بارزانی نخست وزیر جدید اقلیم کردستان شد
3 زن و 2 نماینده اقلیت در میان 21 وزیر کابینه نهم اقلیم کردستان
بررسی رزومه وزرای جدید در اقلیم کردستان

]]>
بیستمین جشنواره گلاویژ با شعار عقل آزاد، نسل روشنگر http://www.faratab.com/news/4677/-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%98-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1 Sun, 20 Nov 16 14:39:56 +0330  بیستمین جشنواره گلاویژ با شعار عقل آزاد، نسل روشنگر
بيستمين جشنواره گلاویژ ۳۰ آبان (۲۰ نوامبر) با شعار «عقل آزاد نسل روشنگر»در سالن اجتماعات هتل توار در سلیمانیه، پایتخت فرهنگی اقلیم کردستان، افتتاح شد.

]]>