فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 06 Aug 21 04:31:35 +0430fa عراق پس از داعش: آبستن درگیری های بیشتر http://www.faratab.com/news/4667/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%3A-%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1 Fri, 18 Nov 16 19:49:59 +0330 عراق پس از داعش: آبستن درگیری های بیشتر
در مناطق مورد مناقشه در بخش های شمالی استان دیاله، بخش های شرقی استان نینوا، و شهر کرکوک که پس از عقب نشینی ارتش عراق به تصرف کامل نیروهای کرد درآمد، تنش ها بخصوص بین اعراب و کردها در حال افزایش است.

]]>