فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 16:53:54 +0330fa ساختار انقلابهاي علمی اثر توماس کوهن http://www.faratab.com/news/4665/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86 Fri, 18 Nov 16 16:02:23 +0330 ساختار انقلابهاي علمی اثر توماس کوهن
ساختار انقلابهاي علمی اثر توماس کوهن – مترجم عباس طاهري – نشر قصه – 1383 – 262 ص

]]>