فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 19:51:24 +0330fa سمفونی در برف http://www.faratab.com/news/4658/%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81 Sun, 20 Nov 16 14:00:03 +0330 سمفونی در برف
فیلمسازان این مکتب برعکس همتایان هالیوودی خود، چیز دیگری در ذهن داشتند. آنها به دنبال ادراک بودند، نه رهایی. می خواستند تکلیف تاریخی را به بینندگانشان انتقال دهند، نه آرامش ابدی را.

]]>