فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 06:09:52 +0330fa وقتی فیلسوف‌ها هوس رمان‌نویسی می‌کنند! http://www.faratab.com/news/4630/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%21 Mon, 14 Nov 16 18:40:17 +0330 وقتی فیلسوف‌ها هوس رمان‌نویسی می‌کنند!
برخی از فلسفه‌ها، در رابطه با زبان یا صور روایی، شیطنت یا حساسیت شاعرانه نشان می‌دهند و حتی برخی، به‌معنای ادبی یا خیالیِ کلمه، نظرورزی می‌کنند.

]]>