فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 04:50:32 +0330fa رفراندوم کردستان عراق؛ چالش های داخلی و خارجی آن http://www.faratab.com/news/6599/%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9B-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D9%86 Tue, 12 Sep 17 02:12:34 +0430 رفراندوم کردستان عراق؛ چالش های داخلی و خارجی آن

]]>
موصل؛ قلب تنازعات پیدا و پنهان http://www.faratab.com/news/4629/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%9B-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86 Mon, 14 Nov 16 12:00:03 +0330 موصل؛ قلب تنازعات پیدا و پنهان
نزاع بر سر موصل به آسانی تمام نخواهد شد و چالش هایی واقعی را به دنبال خواهد داشت. بازسازی و اداره ی شهری که برخی آن را عراق کوچک می نامند، چرا که از تمامی فرقه ها، مذاهب و قبایل در آن سکونت دارند، کار ساده ای نخواهد بود.

]]>
10 کشوری که در 20 سال آینده دیگر وجود نخواهند داشت! http://www.faratab.com/news/2505/10-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87--%D8%AF%D8%B1-20-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%21 Mon, 27 Jun 16 11:41:24 +0430 10 کشوری که  در 20 سال آینده دیگر وجود نخواهند داشت!
نقشه جهان در سال 2036 چگونه خواهد بود؟ برخی کشورها دیگر برروی نقشه نیستند، برخی تجزیه شده اند، برخی دچار ...

]]>