فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 01 Dec 20 21:01:36 +0330fa انتخابات ریاست جمهوری لبنان؛ بازندگان و برندگان http://www.faratab.com/news/4627/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86- Mon, 14 Nov 16 10:11:08 +0330 انتخابات ریاست جمهوری لبنان؛ بازندگان و برندگان
انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهور لبنان نشان داد که در بعد داخلی جریان حزب الله موثرترین گروه سیاسی حال حاضر در تحولات لبنان است و در سطح منطقه هم ایران بار دیگر نشان داد که توان مدیریت تحولات در سطح منطقه را داراست.

]]>