فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 13:47:56 +0330fa ینس استولتنبرگ: ناتو سبب همگرایی میان اروپایی ها شده است http://www.faratab.com/news/4624/%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF%3A-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 14 Nov 16 09:14:42 +0330 ینس استولتنبرگ: ناتو سبب همگرایی میان اروپایی ها شده است
در حالی که پس از رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، احتمال برگزاری رفراندوم‌هایی مشابه در دیگر کشورهای اروپایی افزایش یافته و موجودیت سازمان‌های اروپایی با خطر جدی مواجه شده، روز گذشته دبیر کل ناتو در یادداشتی تاکید کرده که این سازمان توانسته است

]]>