فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 28 Sep 20 13:40:31 +0330fa عربستان در صدد افزایش تاتیر گذاری اش در افغانستان است http://www.faratab.com/news/5077/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 23 Dec 16 13:07:25 +0330 عربستان در صدد افزایش تاتیر گذاری اش در افغانستان است
کارشناس تحلیل گر مسائل منطقه گفت: ریاض در شرایط کنونی به این مسئله توجه می‌کند که با استفاده از اهرم‌های مانند کارگران مهاجر افغان در عربستان و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها دامنه تاثیرگذاری‌اش را در افغانستان بیشتر کند و به نوعی با حضور و نفوذ ایران در افغانستا

]]>
بحران در دولت وحدت ملی افغانستان http://www.faratab.com/news/4620/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 14 Nov 16 09:03:04 +0330 بحران در دولت وحدت ملی افغانستان
پس از اینکه روز شنبه سه وزیر کابینه دولت وحدت ملی افغانستان توسط پارلمان این کشور سلب اعتماد شدند، روز گذشته نیز وزرای آموزش و پرورش و حمل و نقل این کشور با دریافت رأی عدم اعتماد از کار برکنار شدند...

]]>