فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 19:41:46 +0330fa نگاهی به صد سال تاریخ نگاری چپ گرا http://www.faratab.com/news/4621/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D8%A7 Sun, 13 Nov 16 19:54:48 +0330 نگاهی به صد سال تاریخ نگاری چپ گرا
تاریخ‌نگاری چپگرای ایران،با آشنایی روشن‌فکران و روشنگران این دیار با خوانش روسی از اندیشه‌ی مارکس شکل گرفت و با انقلاب زمینه برای شناخت مارکس از تخته‌بند کنشگری سیاسی رها شد و به حوزه‌ی دانشگاهی رسید.

]]>