فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 Nov 20 20:23:32 +0330fa چرخش آمریکایی؛ از نخبه گرایی به قهرمان گرایی http://www.faratab.com/news/4618/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sun, 13 Nov 16 16:12:25 +0330 چرخش آمریکایی؛ از نخبه گرایی به قهرمان گرایی
مردم امریکا قهرمان گرایی (Heroism) را جایگزین نخبه گرایی کرده اند. در چنین انتخابی خردگرایی (Rationalism) اندک اندک جایگاه خود را از دست داده و جای خود را به موج سواری میدهد

]]>