فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 22:44:50 +0330fa از ریگان تا ترامپ، 9 پیش بینی کاملا صحیح انتخاباتی توسط استاد امریکایی http://www.faratab.com/news/4596/%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%8C-9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sat, 12 Nov 16 20:12:59 +0330 از ریگان تا ترامپ، 9 پیش بینی کاملا صحیح انتخاباتی توسط استاد امریکایی
استاد امریکایی ای که پیروزی در انتخابات طی سال 1984 تا ریاست جمهوری ترامپ را پیش بینی کرده بود.

]]>