فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 03:02:12 +0330fa برنامه‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی در هفته کتاب و کتابخوانی اعلام شدند http://www.faratab.com/news/4610/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Sat, 12 Nov 16 19:31:59 +0330 برنامه‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی در هفته کتاب و کتابخوانی اعلام شدند
برگزاری آیین روز کتاب و کتابخوانی و چند کارگاه و نشست، از جمله برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی در کتابخانه ملی است.

]]>