فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 25 Nov 20 09:26:32 +0330fa افزایش احتمال برگزاری رفراندوم دوم برگزیت http://www.faratab.com/news/4604/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA Sat, 12 Nov 16 22:30:04 +0330 افزایش احتمال برگزاری رفراندوم دوم برگزیت
پس از اینکه دادگاه عالی بریتانیا حکم به لزوم تأیید قانون برگزیت توسط پارلمان داد، روز گذشته حزب لیبرال دمکرات انگلیس که به شدت مخالف برگزیت است، موفق شد حمایت بیش از 80 تن از نمایندگان مجلس عوام برای برگزاری همه پرسی دوم برگزیت را جلب کند.

]]>