فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 14:54:02 +0330fa نیروهای عراقی وارد منطقه «التحریر» در موصل شدند http://www.faratab.com/news/4603/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Sat, 12 Nov 16 18:44:16 +0330 نیروهای عراقی وارد منطقه «التحریر» در موصل شدند
باوجوداینکه تروریست‌های داعش در موصل مقاومت سرسختانه‌ای از خود نشان می‌دهند، روز گذشته نیروهای عراقی توانستند منطقه التحریر در شمال شرق این شهر را آزاد کنند. این دهمین محله‌ای است که با تلاش عراقی‌ها در حال خروج از سیطره داعش است.

]]>