فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 24 Nov 20 12:25:21 +0330fa انتخاب 45مین رئیس جمهوری آمریکا http://www.faratab.com/news/4550/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-45%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Tue, 08 Nov 16 11:01:48 +0330 انتخاب 45مین رئیس جمهوری آمریکا
هیلاری کلینتون یا دونالد ترامپ؟ شانس کدامیک بیشتر است؟ تمایزات و تفاوتهای این دو کاندیدا با یکدیگر چه هست؟

]]>