فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 28 Nov 20 17:52:58 +0330fa با کشورهای مختلف جهان تعامل خواهم داشت http://www.faratab.com/news/4573/%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Wed, 09 Nov 16 12:08:02 +0330 با کشورهای مختلف جهان تعامل خواهم داشت
ترامپ: من به جامعه بين‌الملل مي‌گويم عليرغم اولويت منافع آمريكا؛ با همه تعامل خواهيم كرد.

]]>