فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 23:37:21 +0330fa راه اندازي روابط بانكي با گشايش اولين "ال سي" ايران در فنلاند http://www.faratab.com/news/4559/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%22%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%22-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF Tue, 08 Nov 16 18:25:02 +0330 راه اندازي روابط بانكي با گشايش اولين
روز گذشته در همايش فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري ميان ايران و فنلاند در محل مجمع ايران براي فردا، زمينه هاي گسترش روابط تجاري ميان ايران و فنلاند بررسي شد.

]]>