فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 17:19:27 +0330fa پیروزی ترامپ را بعید نمی دانم http://www.faratab.com/news/4545/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85 Tue, 08 Nov 16 10:58:37 +0330 پیروزی ترامپ را بعید نمی دانم
هیچ امیدی به انتخابات ریاست جمهوری کنونی ندارم و آن را به دلیل تعرض و ناسزاهای سیاسی، جنسی و شخصی که بازتاب دهنده ویژگی های حاکمان قدیمی و جدید این ابرقدرت و سیستم ارزش های اخلاقی آن می باشد، خسته کننده ترین و نازل ترین انتخابات می دانم

]]>