فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 05:41:16 +0330fa سی امین سالیاد بمباران شیمیایی سردشت http://www.faratab.com/news/6419/%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA Wed, 16 Aug 17 14:32:02 +0430 سی امین سالیاد بمباران شیمیایی سردشت

]]>
رویکردی فرانسلی به آسیب‌های روانی تهاجم شیمیایی علیه کُردها http://www.faratab.com/news/6441/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Mon, 17 Jul 17 01:54:25 +0430 رویکردی فرانسلی به آسیب‌های روانی تهاجم شیمیایی علیه کُردها

]]>
همایش ملی بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت http://www.faratab.com/news/6367/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA- Mon, 26 Jun 17 15:36:57 +0430 همایش ملی بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت

]]>
مثلث افراط و تروریسم کور http://www.faratab.com/news/6335/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1 Sun, 18 Jun 17 14:57:20 +0430 مثلث افراط و تروریسم کور
روریستها به تروریست بودن خود افتخار می‌کنند و مرزهای مکان و زمان را درنوردیده‌اند؛ از این رو مباحث معطوف به چیستی و چرایی آن شدت گرفته است

]]>
کردستان همواره با ترقی‌خواهان و جریان اصلاحات بوده است http://www.faratab.com/news/6162/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 17 May 17 12:53:28 +0430 کردستان همواره با ترقی‌خواهان و جریان اصلاحات بوده است
در انتخابات پیش‌رو برای پیشبرد روند دموکراسی در ایران ضروری است کردها به جریان اصلاحات و اعتدال‌گرایی رای بدهند

]]>
سلطان دیوانه و ملت متوهم (نقد روانشناختی اردوغان) http://www.faratab.com/news/4517/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85--%28%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%29 Sun, 06 Nov 16 01:56:34 +0330 سلطان دیوانه و ملت متوهم  (نقد روانشناختی اردوغان)
زبان بدن گویاترین وجه رفتاری ماست. ما شاید بر کلاممان کنترلی داشته باشیم و برخی کلمات و عبارت‌ها را سانسور کنیم اما زبان بدن کمتر قابل سانسور است.زبان بدن اردوغان حاکی از شخصیت نارسیستیک (خودشیفته) و هیستریکی (نمایشی) وی است.

]]>