فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 30 Nov 20 04:39:35 +0330fa کمربند طلایی در خاورمیانه، فرصت‌ها و چالش‌ها http://www.faratab.com/news/4501/%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Sun, 06 Nov 16 12:25:02 +0330 کمربند طلایی در خاورمیانه، فرصت‌ها و چالش‌ها
کمربند طلایی ازنظر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک و همچنین از بعد امنیتی مهم‌ترین نقطه در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود و می‌تواند تأثیرگذار بر روابط و تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای باشد. کشوری که بتواند این منطقه را تحت اختیار خود بگیرد می‌تواند ق

]]>