فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 23:19:06 +0330fa تأملی بر شهروندی در جهان انقلابی عرب؛ ناسازگاری با تمایز http://www.faratab.com/news/4499/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%9B-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2 Sun, 06 Nov 16 10:05:03 +0330 تأملی بر شهروندی در جهان انقلابی عرب؛ ناسازگاری با تمایز
خیزش‌های کنونی عربی که از اواخر سال 2010 در تونس آغاز شد، حاکی از این بود که موضوع «شهروندی» نیاز به تأمل انتقادی و پرداختن بیشتری دارد. بسیاری از محققین در این رابطه از آثار فلسفه سیاسی که با قرارداد اجتماعی روسو آغاز شده است بهره گرفته‌اند.

]]>