فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 10:05:16 +0330fa ابراز نگرانی بارزانی از بازداشت رهبران حزب دمکراتیک خلق ها http://www.faratab.com/news/4482/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2--%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%87%D8%A7- Fri, 04 Nov 16 17:08:11 +0330 ابراز نگرانی بارزانی از  بازداشت رهبران حزب دمکراتیک خلق ها
ریاست اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه یی، نسبت به بازداشت رهبران و تعدادی از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق ها از طرف حکومت ترکیه ابراز نگرانی كرد.

]]>