فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 01 Dec 20 22:13:53 +0330fa اندر احوالات مراکز ارتباط دانشگاه با صنعت http://www.faratab.com/news/4474/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA Fri, 04 Nov 16 01:35:03 +0330 اندر احوالات مراکز ارتباط دانشگاه با صنعت
نوشتار حاضر مروری انتقادی بر مشقت های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در انجام رساله ها دانشگاهی و مراکز ارتباط دانشگاه با صنعت است.

]]>