فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 17:25:12 +0330fa حرکت در غیاب امید http://www.faratab.com/news/4473/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF Fri, 04 Nov 16 00:45:04 +0330 حرکت در غیاب امید
نوشتار حاضر به بررسی دلیل افت کیفی در کارهای پژوهشی و پایان نامه نویسی در دانشگاه های ایران اختصاص دارد. نگارنده مساله را در دو وجه درون دانشگاه و برون دانشگاه مورد بررسی قرار می دهد.

]]>