فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Nov 20 20:32:22 +0330fa مرثیه‌ای برای پژوهش در ایران http://www.faratab.com/news/4471/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 03 Nov 16 23:55:04 +0330 مرثیه‌ای برای پژوهش در ایران
سرقت ادبی و سوءاستفاده از نگاشته‌های دیگران سال‌ها است در جامعه علمی ایران رایج است و امروز دیگر آن‌قدر فراگیر شده که گویی یک قانون نانوشته است.

]]>