فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 04 Dec 20 15:07:58 +0330fa فهم داعش در قالب گفتمان خلافت اسلامی http://www.faratab.com/news/4451/%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C Wed, 02 Nov 16 10:38:57 +0330 فهم داعش در قالب گفتمان خلافت اسلامی
پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه و ظهور ناگهانی و رشد شگفت انگیز گروه تروریستی داعش (ISIS) بار دیگر مطالعه و بررسی پدیده تروریسم را در کانون توجه پژوهشگران قرار داده است.

]]>