فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 16 Sep 21 23:05:24 +0430fa اظهار نظر واشنگتن درباره عملیات «الرقه» http://www.faratab.com/news/4454/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%87%C2%BB- Wed, 02 Nov 16 08:56:20 +0330 اظهار نظر واشنگتن درباره عملیات «الرقه»
آمریکا اعلام کرد که این کشور و متحدانش هیچ تصمیمی برای همکاری با دولت سوریه پیرامون عملیات «الرقه» ندارند.

]]>