فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 03 Dec 20 23:39:03 +0330fa برپایی آئین چله تابستان در روستای زردویی کرمانشاه http://www.faratab.com/news/9397/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Sat, 03 Aug 19 16:54:30 +0430 برپایی آئین چله تابستان در روستای زردویی کرمانشاه

]]>
وقتی لباس اصیل کُردی غریبی می کند! http://www.faratab.com/news/4443/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%21 Tue, 01 Nov 16 10:53:46 +0330 وقتی لباس اصیل کُردی غریبی می کند!
آیا گرایش به پوشیدن لباس کردی به عنوان یکی از اصیل ترین و قدیمی ترین لباسها، در میان جوانان کُرد در حال کاهش است؟ مدهای روز و عمدتاً غربی تا چه میزان باعث مهجوری و غریبی لباس اصیل کردی شده اند؟

]]>