فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 16 Apr 21 13:54:17 +0430fa شکست حزب مرکل در انتخابات منطقه ای آلمان http://www.faratab.com/news/606/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 Wed, 16 Mar 16 00:14:15 +0330 شکست حزب مرکل در انتخابات منطقه ای آلمان
در انتخابات منطقه ای در سه ایالت آلمان حزب دموکرات مسیحی به رهبری صدراعظم متحمل شکست سختی شد و در مقابل حزب راستگرای «آلترناتیو برای آلمان» خوش درخشید و آراء چشمگیری بدست آورد.

]]>